Projekti:

Predstavitev inštituta IRDO

IRDO Institue Presentation

O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Definicija družbene odgovornosti po standardu ISO26000:2010:

Družbena odgovornost  je odgovornost organizacije za vplive njenih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, ki skozi pregledno in etično ravnanje:
• prispeva k trajnostnemu razvoju, vključujoč zdravje in blaginjo družbe;
• upošteva pričakovanja deležnikov;
• je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja; ter
• je integrirana v celotno organizacijo in se izvaja v vseh njenih odnosih.
OPOMBA 1:  Dejavnosti vključujejo izdelke, storitve in procese.
OPOMBA 2 : Razmerja se nanašajo na dejavnosti organizacije v okviru polja njenih vplivov.

Več informacij: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=sl

Pogled Evropske Unije na družbeno odgovornost podjetij (CSR) je leta 2001 Evropska Komisija predstavila v dokumentu z nazivom Zeleni dokument za promocijo Evropskih usmeritev za družbeno odgovornost podjetij.

V tem dokumentu je družbena odgovornost podjetij predstavljena kot "koncept, s pomočjo katerega podjetja na prostovoljni osnovi integrirajo družbene in okoljske zadeve v svoje poslovanje in v svoja razmerja z deležniki".
(Commission of the European Communities (2001): Green Paper on Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM (2001) 366 final, Brussels)

Aktivnosti inštituta IRDO izhajajo iz EU opredelitve družbene odgovornosti. Pri tem Strokovni svet Inštituta IRDO družbeno odgovornost pojmuje še širše, in sicer kot:
• individualno družbeno odgovornost (posameznikovo),
• družbeno odgovornost organizacij (podjetij, zavodov, izobraževalnih in raziskovalnih inštitucij, nevladnih
organizacij, vladnih organizacij),
• družbeno odgovornost poklicnih skupin,
• družbeno odgovornost naroda, države, zveze.

(Jožica Knez Riedl, Matjaž Mulej, 2006)

"Družbeno odgovornost lahko najsplošneje opredelimo kot obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje družbe."
(Cooper, Vargas, 2004; Brandon, Lombardi, 2005)